เมนูปิด

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการยื่นแบบ บภ.07/08

ลำดับที่คำถามคำตอบ
1หากต้องการแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ต้องทำอย่างไร

ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

1. ครั้งแรกของทุกปีปฏิบัติงาน ต้องแจ้งด้วยการยื่นแบบ บภ.07 ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี โดยต้องแจ้งก่อนปีที่จะลงลายมือชื่อรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่อหรือไม่มีการลงลายมือชื่อ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ต้องแจ้งด้วยการยื่นแบบ บภ.08 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร > การยื่นแบบ บภ.07/08

2การยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร 

ขั้นตอนการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th

2. เลือกหัวข้อ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

3. เลือกหัวข้อ ยื่นแบบ

4. เลือกหัวข้อ คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ > แบบ บภ.07/08 เพื่อศึกษา ขั้นตอนการยื่นแบบ บภ.07/08 ทางอินเทอร์เน็ต 

5. เลือกหัวข้อ บริการยื่นแบบ

6. เลือกแบบที่ต้องการยื่น (บภ.07 หรือ บภ.08)

7. Login เข้าระบบ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น

3ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องยื่นแบบ บภ. 07 อย่างไร

ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ตามปีปฏิบัติงาน สำหรับปีปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตและสำหรับปีปฏิบัติงานถัดไป ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน แล้วแต่กรณี 

ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้จาก www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร > การยื่นแบบ บภ.07/08

4การแจ้งจำนวนและรายชื่อของห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบ ต้องแจ้งกับกรมสรรพากรในกรณีใดในกรณีที่จะลงลายมือชื่อรับรองให้กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
5ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งรายชื่อต่อกรมสรรพากรหรือไม่ควรยื่นแบบ บภ.07 ไว้ก่อน โดยแจ้งว่า ไม่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีในห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก เนื่องจากหากรับงานตรวจสอบและรับรองบัญชีในห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเพิ่มเติมภายหลัง อาจทำให้ไม่สามารถยื่นแบบ บภ.07 ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
6กรณี ลืมรหัสผ่านในการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องดำเนินการอย่างไรให้เลือกหัวข้อ “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อเข้าไปตอบคำถามที่ท่าน ได้เคยกำหนดไว้ในการเข้าระบบครั้งแรก หากตอบคำถามถูกต้อง ระบบจะแจ้ง Password ให้ท่านทราบ หากท่านลืมรหัสผ่านและจำคำตอบที่เคยกำหนดไว้ในการเข้าระบบครั้งแรกไม่ได้ ขอให้ท่านยื่นแบบคำขอทั่วไป (บภ.03) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอทราบรหัสผ่านและคำตอบที่เคยกำหนดไว้ พร้อมทั้ง ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาทางโทรสารหมายเลข 0-2619-8250
7ได้เข้าไปใช้บริการยื่นแบบ บภ.07/08 ทางอินเทอร์เน็ต แต่ระบบให้เลือกรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 2 ปีเท่านั้น เพราะเหตุใดในการยื่นแบบ บภ.07 หรือ บภ.08 ระบบได้กำหนดให้เลือกจากรอบปีปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยเลือกได้ 2 ปีปฏิบัติงาน คือ ปีปฏิบัติงานปัจจุบัน และ ปีปฏิบัติงานที่ต้องแจ้งล่วงหน้า มิใช่ปีตามรอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของนิติบุคคล ท่านสามารถดูคำนิยามของรอบปีปฏิบัติงานและรอบระยะเวลาบัญชี ได้จาก www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ > คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ > บภ.07/บภ.08 > คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
8ได้ยื่น แบบ บภ.07 แจ้งรายชื่อนิติบุคคล ซึ่งขณะนั้นมีคุณสมบัติเป็นห้างฯ ขนาดเล็ก แต่ในระหว่างปีบัญชีห้างฯมีรายได้มากกว่า 30 ล้าน อยากทราบว่า ในปีนั้น TA สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินของห้างฯ นั้น ได้หรือไม่ไม่ได้ และท่านต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงลดจำนวนรายนิติบุคคลด้วยแบบ บภ.08
9ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว หากไม่มีการถอนชื่อออกหรือห้างฯ ยังคงให้ตรวจสอบเหมือนปีก่อน TA จะต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจด้วยหรือไม่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะลงลายมือชื่อรับรองทุกครั้งที่มีการตรวจสอบในแต่ละปีปฏิบัติงานด้วยแบบ บภ.07 หรือ บภ.08 ไม่ว่าจะเป็นรายเดิมที่เคยตรวจสอบในปีปฏิบัติงานก่อน
10ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบ บภ.07/08 ที่ได้ยื่นมาแล้ว จะตรวจสอบได้อย่างไรผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้จาก www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ > บริการยื่นแบบ > แบบ บภ.07 หรือ แบบ บภ.08 > Login เข้าระบบ > ประวัติการยื่นแบบ (สามารถตรวจสอบจำนวนครั้งที่ยื่นแบบ บภ.07/08 และเลขที่รับเอกสารได้จากปีปฏิบัติงานที่ระบุในการค้นหาและสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนรายได้จากเลขที่รับเอกสารแบบ บภ.07/08 ในแต่ละครั้ง) หรือ จำนวนรายและรายชื่อสุทธิ ( สามารถตรวจสอบจำนวนรายและรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้ทั้งหมดในแต่ละปีปฏิบัติงานที่ระบุในการค้นหา)
11ถ้ายื่นแบบ บภ.07/08 หลังจากพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแล้วจะต้องทำอย่างไรขอให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรีบดำเนินการยื่นแบบโดยเร็ว และครั้งต่อไปขอให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามที่อธิบดีกำหนด อธิบดีอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021