เมนูปิด

ความแตกต่างระหว่างสำนักงานบัญชีตัวแทน และสำนักงานบัญชีทั่วไป

ลำดับที่คำถามคำตอบ
1.
 
สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต แตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่ว ๆ ไปอย่างไร 
 
สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยสำนักงานบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกหัวข้ออ้างอิง แล้วเลือกประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว

สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไป ที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจะไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็๖ทางเว็บไซต์ของกรรมสรรพากร www.rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021