เมนูปิด

 

สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง    ดังนี้  

 

          (1)   ทุนห้าล้านบาท

          (2)   สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท

          (3)   รายได้รวมสามสิบล้านบาท

 

          กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ตามเงื่อนไขข้างต้นมีการแจ้งเลิกกิจการ   ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่มีสิทธิตรวจสอบและรับรองงบการเงินที่แจ้งเลิก 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021