เมนูปิด

 

การยื่นแบบ บภ.07/08 

          แบบ บภ.07  คือ แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง 

 

          แบบ บภ.08  คือ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง

 

          กำหนดเวลาการยื่นแบบ

 

          1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องยื่นแบบ  บภ.07 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  โดยต้องแจ้งก่อนปีที่จะลงลายมือชื่อรับรองไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี และต้องแนบหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีข้อความไม่น้อยกว่าที่อธิบดีกำหนด       

                 

          ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ตามปีปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน หรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่อหรือไม่มีการลงลายมือชื่อ และในปีต่อ ๆ ไป ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องยื่นแบบ บภ.07 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

 

          ตัวอย่างที่ 1  นาย ก.ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 นาย ก.จะต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

          แบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2548 ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

          แบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2549 ยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548

 

          ตัวอย่างที่ 2  นาย ข.ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 นาย ก.จะต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

          แบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2548 ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

          แบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2549 ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

ทั้งนาย ก.และนาย ข. จะต้องยื่นแบบ บภ.07 สำหรับปีปฏิบัติงาน 2550 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549

 

          2. ยื่นแบบ  บภ.08 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณี ดังต่อไปนี้

                    1.  จำนวนรายเพิ่มขึ้น

                    2.  จำนวนรายลดลง

                    3.  จำนวนรายที่แก้ไขรอบระยะเวลาบัญชี

                    4.  จำนวนรายที่แก้ไขค่าธรรมเนียมรับงาน

                    5.  จำนวนรายที่แก้ไขสถานะสอบบัญชี

                    6.  จำนวนรายที่แก้ไขกรณีอื่นๆ

 ทั้งนี้ จะต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

          ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถยื่นแบบ บภ.07/08 ทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องยื่นหนังสือตอบรับงาน แต่ให้เก็บหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีไว้ที่สำนักงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ลงลายมือชื่อรับรอง

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021