เมนูปิด

 

การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ

 

          การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการในแบบ ภ.ง.ด.50 จะต้องทำการทดสอบ 5 ข้อ  ดังนี้

 

          1. ทดสอบว่ามีการขายสินค้า บริการ หรือทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาด อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่

          2. ทดสอบว่ามีการซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และค่าบริการในราคาที่เกินปกติ อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่

          3. ทดสอบว่ามีการตั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน หรือมีตัวตน แต่มีจำนวนเกินความเป็นจริง อันถือเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้งหรือไม่

          4. ทดสอบว่ามีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายกิจการหรือไม่

          5. ทดสอบว่ามีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่

              (แบบ ภ.ง.ด.50  หน้า 7)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021