เมนูปิด

การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องจัดทำรายงานฯ ที่มีข้อความตามแบบที่อธิบดีกำหนดและสรุปผลการตรวจในแต่ละรายเพื่อแนบกับงบการเงิน 5 ข้อ  ดังนี้

          1. รายงานว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของห้างหุ้นส่วนตรงกับสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ อย่างไร

          2. รายงานว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ อย่างไร

          3. รายงานว่าเอกสารประกอบการลงบัญชี  เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นจริงถูกต้อง เชื่อถือได้  และเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ อย่างไร

          4. รายงานว่ากิจการได้ปรับปรุงกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบัญชี  ให้เป็นกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ เพื่อเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ อย่างไร

           5. รายงานในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ  ซึ่งมิได้กำหนดไว้ตาม  1.- 4. ข้างต้น 

( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.194/2555ฯ )

          การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณีได้จดแจ้งตามพระราชกำหนดว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่กรมสรรพากรกำหนดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.122/2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.194/2555 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ให้รายงานในข้อ 5 อื่นๆ

          ตัวอย่าง

           "ข้อ 5 อื่นๆ  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เนื่องจากในระหว่างปี 2558 รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดว่าด้วยการยกเว้น และสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558 ให้สิทธิแก่ห้างหุ้นส่วนในการได้รับยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ห้างฯ จึงได้ทบทวนข้อมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี โดยห้างฯ ได้แก้ไขขัอผิดพลาดดังกล่าวโดยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน"

                 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-08-2021