เมนูปิด

 

การรักษาจรรยาบรรณ

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องรักษาจรรยาบรรณ  เช่น

 

          1. ต้องรักษาความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

          2. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถของวิชาชีพ

          3. ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถและไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกิน 300 รายต่อปี

          4. ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานของกิจการที่ตนมิได้ตรวจสอบ หรือควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

          5. ต้องสอดส่องและใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไป

          6. ต้องรักษาจรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี เช่นไม่เปิดเผยความลับกิจการของผู้เสียภาษี  ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงานที่รับไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร

          7. ต้องรักษาจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ เช่นไม่แย่งงานจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น  ไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มอบหมายนั้น

          8. ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

          9. ต้องไม่กำหนดค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทนตามยอดเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ

        10. ต้องเสียภาษีอากรของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน

              ( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.123/2545 )

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021