เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540

 

                 ตามข้อ 30 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่ได้จ่ายหรือเครดิตในหรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2541

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2541

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011