เมนูปิด

              อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2531 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2532

 

                 ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนเงินที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2533

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2533

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011