เมนูปิด

            อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2531 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2533

 

                 ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.              ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2534

 

2.               ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2534

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011