เมนูปิด

                 อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2523 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2524

 

                 ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.              ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2522

 

2.               ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2522

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011