เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม1,057,326.8251,008,999.99948,326.8264.79 937,242.371120,084.45412.81
ตุลาคม
62,081.561
54,762.143
7,319.418
13.37
52,151.591
9,929.970
19.04
พฤศจิกายน
72,181.214
65,904.920
6,276.294
9.52
63,014.928
9,166.286
14.55
ธันวาคม
61,176.240
56,097.906
5,078.334
9.05
54,512.726
6,663.514
12.22
มกราคม
68,007.930
65,096.425
2,911.505
4.47
59,188.130
8,819.800
14.90
กุมภาพันธ์
71,527.814
63,668.016
7,859.798
12.34
62,821.023
8,706.791
13.86
มีนาคม
73,998.117
71,139.811
2,858.306
4.02
65,986.603
8,011.514
12.14
เมษายน
69,513.642
69,533.557
(19.915)
(0.03)
63,394.093
6,119.549
9.65
พฤษภาคม
202,049.885
199,944.604
2,105.281
1.05
171,338.419
30,711.466
17.92
มิถุนายน
68,480.668
65,756.950
2,723.718
4.14
59,496.301
8,984.367
15.10
กรกฎาคม
66,000.620
65,943.031
57.589
0.09
58,944.977
7,055.643
11.97
สิงหาคม
178,311.906
167,487.027
10,824.879
6.46
152,190.697
26,121.209
17.16
กันยายน
63,997.228
63,665.609
331.619
0.52
74,202.884
(10,205.656)
(13.75)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018