เมนูปิด

 

ข้อ 16
ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการและการจ่ายอันคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง
ได้รับในฐานะที่เป็น หรือในนามของ สมาชิกในคณะกรรมการหรือในหน่วยงานอันคล้ายคลึงกันของบริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17
นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             แม้จะมีบทบัญญัติของข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ หรือ นักดนตรี หรือในฐานะนักกีฬา จาก กิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีเงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาในฐานะ นักแสดงหรือนักกีฬานั้น มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬา แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแม้จะมีบทบัญญัติของข้อ 7, 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมของนักแสดงหรือนักกีฬาเกิดขึ้น

 

3.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้ จะไม่ใช้บังคับกับเงินได้ที่ได้รับจากกิจกรรมซึ่งกระทำ ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยนักแสดงหรือนักกีฬา หรือจัดให้มีขึ้นโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นหรือวิสาหกิจที่จัดกิจกรรมนั้นแล้วแต่กรณี ได้รับการอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรตามกฎหมายหรือส่วนราชการใดๆของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ เงินได้นั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐซึ่งนักแสดง นักกีฬา หรือวิสาหกิจนั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่

 

 

ข้อ 18
เงินบำนาญ เงินปี การจ่ายเงินภายใต้ระบบประกันสังคม และเงินค่าเลี้ยงดู

 

1.             เงินบำบาญ (รวมถึง เงินบำนาญรัฐบาล และการจ่ายเงินภายใต้ระบบประกันสังคม) และเงินปี ที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

2.             คำว่า "เงินปี " หมายถึง จำนวนเงินที่กำหนดไว้ซึ่งจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเป็นระยะๆตามระยะเวลาที่กำหนดระหว่างที่มีชีวิตอยู่ หรือระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือที่พึงกำหนดได้แน่นอน ภายใต้ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนที่เพียงพอและครบตามจำนวนเงินหรือมูลค่าที่คิดเป็นเงิน

 

3.             เงินค่าเลี้ยงดูและการจ่ายเงินเพื่อการครองชีพอื่นๆที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น อย่างไรก็ดี เงินค่าเลี้ยงดูใดๆ หรือการจ่ายเงินเพื่อการครองชีพอื่นๆที่จ่ายโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่งให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง จนถึงจำนวนที่ไม่ยอมให้หักลดหย่อนเพื่อบรรเทาภาระแก่ผู้จ่ายได้ จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐที่กล่าวถึงรัฐ
แรกเท่านั้น

 

 

ข้อ 19
งานรัฐบาล

 

1.             (ก)             เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆที่คล้ายคลึงกันนอกเหนือจากเงินบำนาญ ที่จ่ายโดย รัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น ให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                 (ข)             อย่างไรก็ตาม เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นที่คล้ายคลึงกันเช่นว่านั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าการให้บริการนั้นเกิดขึ้นในรัฐนั้น และบุคคลธรรมดาผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น ผู้ซึ่ง

 

                                   (1)             เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                                   (2)             มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้บริการนั้น

 

2.             บทบัญญัติของข้อ 15 , 16 และ 17 จะใช้บังคับกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น
ที่คล้ายคลึงกันนอกเหนือจากเงินบำนาญ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น

 

 

ข้อ 20
นักศึกษา

 

1.             การจ่ายเงินซึ่งนักศึกษาหรือผู้ฝึกงานธุรกิจผู้ซึ่งในทันทีก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และอยู่ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการศึกษาหรือการฝึกอบรม ได้รับเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา หรือการ
ฝึกอบรมของผู้นั้น จะไม่ถูกเก็บภาษีในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกถ้าการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นจากแหล่งภายนอก
รัฐนั้น

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุน ทุนเล่าเรียนและค่าตอบแทนจากการจ้างงานนอกเหนือจากวรรค 1 นักศึกษาหรือผู้ฝึกงานธุรกิจที่ได้กล่าวไว้ในวรรค 1 จะได้รับสิทธิการยกเว้น การบรรเทา หรือการลดหย่อนเกี่ยวกับภาษีในระหว่างการศึกษาหรือการอบรมดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐซึ่งนักศึกษานั้นไปเยือนจะพึงได้รับ อย่างไรก็ดี ถ้าการยกเว้น การบรรเทา หรือการลดหย่อนเช่นว่านั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมายภายในที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเยือน ข้อจำกัดเหล่านั้นจะนำมาใช้บังคับ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011