เมนูปิด

           ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมอริเชียส ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 และได้ทำการแลกเปลี่ยนหนังสือ ซึ่งแสดงว่าทั้งสองรัฐได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นโดยบริบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 และวันที่ 10 มิถุนายน 2541 ตามลำดับ

 

                ตามข้อ 28 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2542

 

2.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2542

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011