เมนูปิด

            ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2540

 

                 ตามข้อ 28 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.              ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2541

 

2.              ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้อื่น ๆ สำหรับปีภาษีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2541

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011