เมนูปิด

            ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และทุน ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2523

 

                ตามข้อ 29 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ สำหรับเงินได้ในปีปฏิทินหรือรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2523

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากทุน สำหรับการชำระภาษีที่ต้องกระทำในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2523

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011