เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2550 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2550 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,119,273.519
1,141,000.000
(21,726.48)
(1.90)
1,057,326.825
61,946.694
5.86
ตุลาคม
68,648.906
66,273.892
2,375.014
3.58
62,081.561
6,567.345
10.58
พฤศจิกายน
75,472.407
76,027.100
(554.693)
(0.73)
72,181.214
3,291.193
4.56
ธันวาคม
65,672.261
65,249.460
422.801
0.65
61,176.240
4,496.021
7.35
มกราคม
72,437.832
74,049.593
(1,611.761)
(2.18)
68,007.930
4,429.902
6.51
กุมภาพันธ์
73,476.320
73,992.316
(0,515.996)
(0.70)
71,527.814
1,948.506
2.72
มีนาคม
76,143.650
79,545.477
(3,401.827)
(4.28)
73,998.117
2,145.533
2.90
เมษายน
76,015.704
75,250.101
765.603
1.02
69,513.642
6,502.062
9.35
พฤษภาคม
214,293.608
221,550.677
(7,257.069)
(3.28)
202,049.885
12,243.723
6.06
มิถุนายน
76,466.592
73,799.675
2,666.917
3.61
68,480.668
7,985.924
11.66
กรกฎาคม
71,199.476
72,700.683
(1,501.207)
(2.06)
66,000.620
5,198.856
7.88
สิงหาคม
181,250.284
191,363.236
(10,112.952)
(5.28)
178,311.906
2,938.378
1.65
กันยายน
68,196.479
71,197.793
(3,001.314)
(4.22)
63,997.228
4,199.251
6.56

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018