เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2552 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2552 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,138,564.899
1,322,300.000
(183,735.101)
(13.895)
1,276,270.378
(137,705.479)
(10.790)
ตุลาคม
78,023.686
73,115.767
4,907.919
6.71
73,278.242
4,745.444
6.48
พฤศจิกายน
83,213.979
84,278.065
(1,064.086)
(1.26)
85,824.286
(2,610.307)
(3.04)
ธันวาคม
65,839.272
76,689.519
(10,850.247)
(14.15)
72,858.097
(7,018.825)
(9.63)
มกราคม
74,952.799
85,981.012
(11,028.213)
(12.83)
81,993.386
(7,040.587)
(8.59)
กุมภาพันธ์
64,025.039
79,641.450
(15,616.411)
(19.61)
81,888.381
(17,863.342)
(21.81)
มีนาคม
82,044.583
95,030.782
(12,986.199)
(13.67)
86,173.674
(4,129.091)
(4.79)
เมษายน
70,823.370
85,890.298
(15,066.928)
(17.54)
85,121.314
(14,297.944)
(16.80)
พฤษภาคม
181,910.567
178,734.986
3,175.581
1.78
253,700.776
(71,790.209)
(28.30)
มิถุนายน
124,278.335
167,842.349
(43,564.014)
(25.96)
78,834.366
45,443.969
57.64
กรกฎาคม
69,809.538
85,942.904
(16,133.366)
(18.77)
83,917.913
(14,108.375)
(16.81)
สิงหาคม
175,079.565
227,245.434
(52,165.869)
(22.96)
153,519.196
21,560.369
14.04
กันยายน
68,564.166
81,907.434
(13,343.268)
(16.29)
139,160.747
(70,596.581)
(50.73)

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018