เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2551 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2551 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,276,247.896
1,208,800.000
67447.90
5.58
1,119,273.519
156,974.377
14.02
ตุลาคม
73,277.625
72,946.951
330.674
0.45
68,648.906
4,628.719
6.74
พฤศจิกายน
85,823.818
81,094.712
4,729.106
5.83
75,472.407
10,351.411
13.72
ธันวาคม
72,858.202
71,013.536
1,844.666
2.60
65,672.261
7,185.941
10.94
มกราคม
81,993.380
80,017.911
1,975.469
2.47
72,437.832
9,555.548
13.19
กุมภาพันธ์
81,888.395
79,669.535
2,218.860
2.79
73,476.320
8,412.075
11.45
มีนาคม
86,173.438
84,325.738
1,847.699
2.19
76,143.650
10,029.788
13.17
เมษายน
85,121.250
80,719.758
4,401.493
5.45
76,015.704
9,105.546
11.98
พฤษภาคม
253,700.398
226,759.124
26,941.274
11.88
214,293.608
39,406.790
18.39
มิถุนายน
78,832.869
80,220.525
(1,387.655)
(1.73)
76,466.592
2,366.277
3.09
กรกฎาคม
83,916.155
77,342.587
6,573.568
8.50
71,199.476
12,716.679
17.86
สิงหาคม
153,523.109
173,158.177
(19,635.068)
(11.34)
181,250.284
(27,727.175)
(15.30)
กันยายน
139,139.257
101,531.447
37,607.810
37.04
68,196.479
70,942.778
104.03

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018