เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 16  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
5,921.894
4,961.015
(16.23)
4,406.587
(11.18)
4,336.944
(1.58)
4,603.630
6.15
5,301.162
15.15
5,835.602
10.08
6,842.398
17.25
7,831.082
14.45
9,040.717
15.45
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,863.040
2,279.579
(20.38)
1,511.068
(33.71)
1,442.613
(4.53)
1,448.962
0.44
1,468.238
1.33
1,569.141
6.87
1,671.562
6.53
2,092.695
25.19
2,557.465
22.21
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
813.889
923.967
13.52
1,475.222
59.66
1,330.660
(9.80)
1,465.731
10.15
1,858.769
26.82
2,120.923
14.10
2,763.062
30.28
2,658.072
(3.80)
3,189.737
20.00
ภาษีการค้า
2.806
2.060
(26.59)
1.561
(24.22)
0.180
(88.47)
0.613
240.75
0.735
19.89
0.745
1.25
0.856
15.00
0.023
(97.26)
0.876
3,631.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,871.646
1,560.355
(16.63)
1,274.353
(18.33)
1,398.320
9.73
1,494.997
6.91
1,791.502
19.83
1,958.038
9.30
2,219.255
13.34
2,861.918
28.96
3,102.474
8.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
328.573
158.376
(51.80)
105.748
(33.23)
116.167
9.85
129.616
11.58
98.147
(24.28)
110.005
12.08
115.155
4.68
100.658
(12.59)
101.604
0.94
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
37.609
33.271
(11.53)
35.539
6.82
45.881
29.10
60.455
31.76
79.453
31.43
71.961
(9.43)
67.517
(6.18)
113.002
67.37
83.612
(26.01)
รายได้อื่น ๆ
4.331
3.407
(21.33)
3.096
(9.13)
3.123
0.87
3.255
4.23
4.317
32.64
4.790
10.94
4.991
4.21
4.713
(5.58)
4.949
5.02

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2009