เมนูปิด
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 3
หน่วยงาน 
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวม สภ. 3
86,545.171
76,221.781
(11.93)
72,703.431
(4.62)
74,858.489
2.96
79,748.723
6.53
91,174.756
14.33
105,440.943
15.65
123,544.645
17.17
140,325.235
13.58
157,751.006
12.42
50,023.992
44,289.112
(11.46)
40,917.412
(7.61)
41,924.607
2.46
42,021.820
0.23
50,568.030
20.34
56,721.004
12.17
66,363.421
17.00
74,814.448
12.73
97,716.542
30.61
17,687.300
15,487.044
(12.44)
16,750.814
8.16
17,515.176
4.56
20,036.680
14.40
21,813.726
8.87
28,012.331
28.42
31,432.663
12.21
35,421.882
12.69
31,348.300
(11.50)
5,141.588
4,661.890
(9.33)
4,140.050
(11.19)
4,296.134
3.77
4,575.723
6.51
4,984.871
8.94
5,824.860
16.85
6,770.335
16.23
7,479.039
10.47
10,164.426
35.91
7,770.397
6,822.720
(12.20)
6,488.568
(4.90)
6,785.628
4.58
8,510.870
25.42
8,506.968
(0.05)
9,047.146
6.35
12,135.828
34.14
14,778.784
21.78
9,481.020
(35.85)
5,921.894
4,961.015
(16.23)
4,406.587
(11.18)
4,336.944
(1.58)
4,603.630
6.15
5,301.162
15.15
5,835.602
10.08
6,842.398
17.25
7,831.082
14.45
9,040.717
15.45

ปรับปรุงล่าสุด: 16-09-2011