เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 15  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
7,770.397
6,822.720
(12.20)
6,488.568
(4.90)
6,785.628
4.58
8,510.870
25.42
8,506.968
(0.05)
9,047.146
6.35
12,135.828
34.14
14,778.784
21.78
9,481.020
(35.85)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,180.175
1,888.702
(13.37)
1,535.517
(18.70)
1,746.266
13.72
2,634.740
50.88
2,608.137
(1.01)
2,208.672
(15.32)
2,171.596
(1.68)
2,454.649
13.03
1,487.889
(39.38)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
896.606
1,234.194
37.65
1,841.651
49.22
1,882.932
2.24
2,221.350
17.97
2,312.729
4.11
2,878.888
24.48
5,637.467
95.82
7,222.660
28.12
4,786.552
(33.73)
ภาษีการค้า
6.387
3.080
(51.78)
0.631
(79.51)
8.347
1,222.82
0.531
(93.64)
0.622
17.15
0.538
(13.57)
1.001
86.18
1.026
2.53
0.001
(99.88)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,984.407
1,904.858
(4.01)
1,673.153
(12.16)
1,771.198
5.86
2,015.980
13.82
2,376.921
17.90
2,736.729
15.14
3,046.185
11.31
3,500.418
14.91
1,281.294
(63.40)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,683.598
1,773.629
(33.91)
1,416.794
(20.12)
1,354.381
(4.41)
1,594.753
17.75
1,164.195
(27.00)
1,195.753
2.71
1,256.520
5.08
1,574.165
25.28
1,917.026
21.78
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
14.939
14.759
(1.20)
17.884
21.17
19.436
8.68
39.927
105.43
39.713
(0.54)
21.460
(45.96)
17.854
(16.80)
21.268
19.12
6.993
(67.12)
รายได้อื่น ๆ
4.285
3.497
(18.39)
2.938
(15.99)
3.068
4.42
3.590
17.01
4.650
29.54
5.107
9.81
5.204
1.91
4.598
(11.64)
1.265
(72.50)

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2009