เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 14  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
5,141.588
4,661.890
(9.33)
4,140.050
(19.39)
4,296.134
3.77
4,575.723
6.51
4,984.871
8.94
5,824.860
16.85
6,770.335
16.23
7,479.039
10.47
10,164.426
35.91
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,083.495
1,679.603
(19.39)
1,265.778
(19.39)
1,206.588
(4.68)
1,272.318
5.45
1,223.274
(3.85)
1,318.254
7.76
1,432.317
8.65
1,670.629
16.64
2,224.722
33.17
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
714.066
960.550
34.52
1,222.017
(19.39)
1,349.968
10.47
1,462.056
8.30
1,661.764
13.66
2,102.024
26.49
2,326.314
10.67
2,264.918
(2.64)
3,494.580
54.29
ภาษีการค้า
5.652
2.441
(56.81)
1.425
(19.39)
0.904
(36.56)
1.143
26.42
0.227
(80.12)
0.309
36.11
1.119
262.08
0.400
(64.24)
0.401
0.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,871.954
1,763.313
(5.80)
1,515.726
(19.39)
1,608.018
6.09
1,697.308
5.55
1,954.001
15.12
2,240.060
14.64
2,860.095
27.68
3,406.658
19.11
4,330.132
27.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
431.881
216.956
(49.76)
99.182
(19.39)
89.759
(9.50)
105.481
17.52
101.053
(4.20)
112.233
11.06
95.285
(15.10)
84.116
(11.72)
81.621
(2.97)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
(19.39)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
29.227
35.015
19.80
32.249
(19.39)
37.481
16.22
33.482
(10.67)
39.579
18.21
46.402
17.24
49.579
6.85
47.089
(5.02)
26.865
(42.95)
รายได้อื่น ๆ
5.313
4.012
(24.49)
3.673
(19.39)
3.416
(7.00)
3.935
15.19
4.974
26.40
5.578
12.14
5.626
0.86
5.229
(7.06)
6.105
16.77

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2009