เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 13  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
17,687.300
15,487.044
(12.44)
16,750.814
8.16
17,515.176
4.56
20,036.680
14.40
21,813.726
8.87
28,012.331
28.42
31,432.663
12.21
35,421.882
12.69
31,348.300
(11.50)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4,414.126
4,210.347
(4.62)
4,198.567
(0.28)
4,778.563
13.81
5,192.642
8.67
5,627.382
8.37
6,636.134
17.93
6,982.958
5.23
8,616.125
23.39
7,297.837
(15.30)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4,227.616
4,835.306
14.37
6,823.638
41.12
7,206.960
5.62
8,147.091
13.04
8,656.802
6.26
12,832.588
48.24
14,644.814
14.12
15,622.741
6.68
13,863.782
(11.26)
ภาษีการค้า
5.529
4.119
(25.50)
3.677
(10.73)
1.226
(66.66)
0.941
(23.21)
2.701
186.96
0.914
(66.15)
0.113
(87.65)
0.253
124.23
0.005
(97.85)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6,809.602
5,194.191
(23.72)
4,600.984
(11.42)
4,620.501
0.42
5,730.568
24.02
6,634.026
15.77
7,710.687
16.23
8,815.987
14.33
9,882.248
12.09
9,197.525
(6.93)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,181.341
1,183.501
(45.74)
1,038.482
(12.25)
822.102
(20.84)
864.946
5.21
759.742
(12.16)
679.570
(10.55)
813.045
19.64
1,113.686
36.98
838.774
(24.68)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
44.279
56.039
26.56
82.305
46.87
82.735
0.52
97.094
17.36
128.904
32.76
148.128
14.91
171.197
15.57
182.544
6.63
145.109
(20.51)
รายได้อื่น ๆ
4.807
3.541
(26.34)
3.161
(10.73)
3.089
(2.28)
3.398
10.01
4.168
22.65
4.310
3.40
4.548
5.54
4.285
(5.79)
5.268
22.93

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2009