เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 12  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
50,023.992
44,289.112
(11.46)
40,917.412
(7.61)
41,924.607
2.46
42,021.820
0.23
50,568.030
20.34
56,721.004
12.17
66,363.421
17.00
74,814.448
12.73
97,716.542
30.61
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
11,670.100
10,029.341
(14.06)
10,184.740
1.55
10,014.214
(1.67)
11,047.444
10.32
11,388.707
3.09
12,452.343
9.34
12,919.672
3.75
14,515.044
12.35
20,672.075
42.42
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
17,749.383
18,208.421
2.59
19,181.610
5.34
20,319.222
5.93
19,009.500
(6.45)
26,694.447
40.43
30,328.785
13.61
37,788.029
24.59
42,138.252
11.51
52,935.006
25.62
ภาษีการค้า
6.743
0.788
(88.31)
1.922
143.91
7.312
280.44
17.329
136.99
0.351
(97.97)
0.259
(26.37)
0.730
182.19
0.199
(72.74)
0.000
(100.00)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
11,395.519
11,004.601
(3.43)
7,693.556
(30.09)
7,744.975
0.67
8,150.967
5.24
8,582.610
5.30
9,950.992
15.94
11,045.539
11.00
12,500.109
13.17
16,187.342
29.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
8,990.354
4,823.750
(46.35)
3,615.840
(25.04)
3,582.525
(0.92)
3,507.147
(2.10)
3,581.906
2.13
3,620.649
1.08
4,142.054
14.40
5,208.525
25.75
7,403.523
42.14
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
205.565
215.817
4.99
234.257
8.54
248.229
5.96
284.551
14.63
313.909
10.32
361.511
15.16
460.304
27.33
445.218
(3.28)
509.933
14.54
รายได้อื่น ๆ
6.328
6.394
1.04
5.487
(14.19)
8.130
48.17
4.882
(39.94)
6.099
24.92
6.466
6.01
7.094
9.71
7.101
0.10
8.663
22.00

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2009