เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม 10 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
10,107.980
8,833.078
(12.61)
9,525.885
7.84
9,628.983
1.08
10,350.153
7.49
11,570.418
11.79
13,864.539
19.83
15,862.125
14.41
17,540.057
10.58
21,884.000
24.77
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,961.595
2,364.687
(20.15)
1,976.484
(16.42)
2,049.062
3.67
2,239.694
9.30
2,448.733
9.33
2,852.861
16.50
3,262.235
14.35
3,716.383
13.92
4,649.563
25.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,285.481
2,456.167
7.47
4,191.435
70.65
4,011.826
(4.29)
4,134.856
3.07
4,735.724
14.53
5,504.276
16.23
6,375.621
15.83
6,469.057
1.47
8,854.715
36.88
ภาษีการค้า
2.568
1.500
(41.59)
0.469
(68.73)
0.798
70.15
1.230
54.10
0.743
(39.56)
4.839
551.13
0.000
(100.00)
0.105
0.000
0.163
56.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,343.670
3,735.060
(14.01)
3,192.376
(14.53)
3,414.946
6.97
3,761.150
10.14
4,191.267
11.44
5,293.221
26.29
6,000.170
13.36
7,145.014
19.08
8,127.517
13.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
471.032
228.512
(51.49)
123.075
(46.14)
105.338
(14.41)
138.104
31.11
119.326
(13.60)
122.863
2.96
111.509
(9.24)
111.241
(0.24)
159.822
43.67
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
38.404
41.908
9.12
37.110
(11.45)
42.392
14.23
69.860
64.80
67.677
(3.12)
78.782
16.41
102.942
30.67
90.541
(12.05)
84.528
(6.64)
รายได้อื่น ๆ
5.230
5.244
0.27
4.936
(5.87)
4.621
(6.38)
5.260
13.82
6.947
32.09
7.696
10.78
9.647
25.35
7.717
(20.01)
7.693
(0.31)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-02-2015