เมนูปิด
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 2
หน่วยงาน
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวม สภ.2
79,414.344
70,198.340
(11.60)
72,744.752
3.63
75,690.917
4.05
82,547.864
9.06
91,218.819
10.50
107,466.894
17.81
123,648.959
15.06
143,347.009
15.93
152,711.425
6.53
สท.กทม.7
23,456.870
20,949.475
(10.69)
21,233.215
1.35
20,036.882
(5.63)
22,465.908
12.12
24,911.466
10.89
29,217.039
17.28
33,545.522
14.81
38,064.237
13.47
38,938.237
2.30
สท.กทม.8
33,819.845
28,493.200
(15.75)
29,746.949
4.40
32,949.193
10.76
34,905.853
5.94
38,252.047
9.59
44,366.883
15.99
50,452.878
13.72
59,693.353
18.32
61,145.981
2.43
สท.กทม.9
8,182.665
7,760.632
(5.16)
7,590.990
(2.19)
8,041.359
5.93
9,107.722
13.26
9,427.021
3.51
11,545.872
22.48
13,397.362
16.04
16,833.108
25.64
18,884.379
12.19
สท.กทม.10
10,107.980
8,833.078
(12.61)
9,525.885
7.84
9,628.983
1.08
10,350.153
7.49
11,570.418
11.79
13,864.539
19.83
15,862.125
14.41
17,540.057
10.58
21,884.000
24.77
สท.กทม.11
3,846.984
4,161.955
8.19
4,647.713
11.67
5,034.500
8.32
5,718.228
13.58
7,057.866
23.43
8,472.562
20.04
10,391.072
22.64
11,216.254
7.94
11,858.829
5.73

ปรับปรุงล่าสุด: 16-09-2011