เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 9 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
8,182.665
7,760.632
(5.16)
7,590.990
(2.19)
8,041.359
5.93
9,107.722
13.26
9,427.021
3.51
11,545.872
22.48
13,397.362
16.04
16,833.108
25.64
18,884.379
12.19
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,331.609
2,017.946
(13.45)
1,778.939
(11.84)
1,935.369
8.79
2,031.996
4.99
2,134.502
5.04
2,494.971
16.89
2,880.854
15.47
3,196.907
10.97
3,897.199
21.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,560.488
2,095.695
34.30
2,761.489
31.77
3,048.424
10.39
3,274.120
7.40
3,449.112
5.34
4,395.049
27.43
5,601.059
27.44
7,093.688
26.65
7,891.508
11.25
ภาษีการค้า
3.770
0.605
(83.95)
0.306
(49.42)
1.454
375.16
1.902
30.82
1.161
(38.98)
1.123
(3.21)
1.224
8.97
1.034
(15.54)
0.023
(97.80)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,000.135
3,480.399
(12.99)
2,929.973
(15.82)
2,931.031
0.04
3,652.397
24.61
3,669.802
0.48
4,502.824
22.70
4,768.918
5.91
6,357.654
33.31
6,939.346
9.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
244.353
124.201
(49.17)
76.071
(38.75)
76.764
0.91
94.056
22.53
110.257
17.22
80.124
(27.33)
62.012
(22.61)
68.508
10.48
62.654
(8.54)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
37.995
37.922
(0.19)
40.624
7.13
44.719
10.08
49.787
11.33
57.981
16.46
67.257
16.00
78.214
16.29
110.428
41.19
89.034
(19.37)
รายได้อื่น ๆ
4.315
3.864
(10.45)
3.588
(7.14)
3.598
0.28
3.464
(3.73)
4.207
21.47
4.523
7.49
5.082
12.38
4.891
(3.77)
4.615
(5.63)

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009