เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม 8 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
33,819.845
28,493.200
(15.75)
29,746.949
4.40
32,949.193
10.76
34,905.853
5.94
38,252.047
9.59
44,366.883
15.99
50,452.878
13.72
59,693.353
18.32
61,145.981
2.43
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
9,631.807
7,823.142
(18.78)
6,864.518
(12.25)
7,505.382
9.34
8,188.590
9.10
8,352.546
2.00
9,557.646
14.43
10,576.071
10.66
12,052.682
13.96
13,494.645
11.96
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8,799.093
9,043.450
2.78
11,502.077
27.19
12,667.620
10.13
13,263.463
4.70
15,157.668
14.28
18,747.654
23.68
23,479.891
25.24
29,484.425
25.57
27,798.397
(5.72)
ภาษีการค้า
110.430
5.604
(94.93)
1.625
(71.00)
0.782
(51.88)
5.160
559.82
1.735
(66.38)
0.269
(84.52)
0.649
141.56
0.036
(94.39)
0.032
(12.39)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
12,941.009
10,213.929
(21.07)
10,246.401
0.32
11,657.905
13.78
12,051.246
3.37
13,428.981
11.43
14,758.058
9.90
14,911.655
1.04
16,549.051
10.98
18,010.406
8.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,246.272
1,329.864
(40.80)
1,041.019
(21.72)
1,025.568
(1.48)
1,291.505
25.93
1,178.142
(8.78)
1,149.556
(2.43)
1,320.826
14.90
1,380.135
4.49
1,601.624
16.05
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
85.074
71.771
(15.64)
86.457
20.46
86.745
0.33
101.337
16.82
127.574
25.89
147.507
15.63
157.591
6.84
220.119
39.68
234.791
6.67
รายได้อื่น ๆ
6.160
5.440
(11.69)
4.852
(10.81)
5.191
6.99
4.552
(12.32)
5.402
18.68
6.193
14.64
6.196
0.04
6.904
11.43
6.086
(11.85)

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009