เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 7  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
23,456.870
20,949.475
(10.69)
21,233.215
1.35
20,036.882
(5.63)
22,465.908
12.12
24,911.466
10.89
29,217.039
17.28
33,545.522
14.81
38,064.237
13.47
38,938.237
2.30
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5,647.467
4,933.574
(12.64)
4,477.587
(9.24)
4,694.370
4.84
5,298.247
12.86
5,819.613
9.84
6,429.405
10.48
6,611.509
2.83
7,431.278
12.40
8,217.346
10.58
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5,646.249
6,768.638
19.88
8,931.146
31.95
7,641.842
(14.44)
9,487.342
24.15
10,948.124
15.40
13,397.410
22.37
16,125.077
20.36
18,091.449
12.19
17,300.091
(4.37)
ภาษีการค้า
34.983
7.017
(79.94)
21.346
204.20
13.634
(36.13)
11.832
(13.21)
10.880
(8.05)
12.747
17.17
1.704
(86.63)
0.675
(60.36)
0.081
(87.97)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10,637.505
8,470.776
(20.37)
7,359.294
(13.12)
7,199.613
(2.17)
7,187.465
(0.17)
7,709.110
7.26
8,902.511
15.48
10,153.342
14.05
11,840.148
16.61
12,689.330
7.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,373.260
663.731
(51.67)
324.546
(51.10)
337.768
4.07
301.821
(10.64)
278.010
(7.89)
304.927
9.68
408.486
33.96
393.759
(3.61)
463.621
17.74
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
111.504
100.344
(10.01)
114.343
13.95
144.495
26.37
173.524
20.09
139.989
(19.33)
162.686
16.21
237.890
46.23
299.781
26.02
260.501
(13.10)
รายได้อื่น ๆ
5.902
5.395
(8.59)
4.953
(8.19)
5.160
4.18
5.676
10.00
5.740
1.13
7.353
28.09
7.514
2.20
7.147
(4.88)
7.267
1.67

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009