เมนูปิด

มาตรการภาษีประกันชีวิตแบบบำนาญและศูนย์กลาง IPC

 

มาตรการภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มี ดังนี้

 

1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญโดยจะออกเป็นกฎกระทรวง ต่อไป

           ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2553 เป็นต้นไป สำหรับการหักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้  “ค่าเบี้ยประกันชีวิต” โดยเพิ่มวงเงินการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต จากเดิม ไม่เกิน จำนวนเงิน 100,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น ให้เป็นการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ผ่านการอนุมัติและรับรองจากการสำนักงาน คปภ. จำนวนเงิน 200,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือกองทุนสงเคราะห์ครูตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต้องไม่เกิน จำนวนเงิน 500,000  บาท

 

2.  มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ(IPC)โดยจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป

          2.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

          ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน สำหรับรายได้ ดังนี้

 

(1) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้านอกประเทศไทยให้แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งในต่างประเทศ โดยสินค้ามิได้นำเข้ามาในไทย

(2) รายได้จากการขายวัตถุดิบและชิ้นส่วนให้แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการผลิตนอกประเทศไทย

             

2.2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

(1) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้บริหาร    หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  เหลือร้อยละ 15 จำนวนไม่เกิน 3 คน  เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน  สำหรับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานที่คนต่างด้าวได้รับจากการทำงานที่ศูนย์ฯ 

(2) ยกเว้นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานคนต่างด้าวที่ถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศ กรณีศูนย์กลางฯ มีรายได้จากธุรกรรม  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์รวมกับรายได้จากการขายวัตถุดิบและชิ้นส่วนให้แก่วิสาหกิจในเครือในประเทศเพื่อการผลิตที่ได้กระทำโดยวิสาหกิจในเครือในประเทศ

 

 

 

 

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021