เมนูปิด
ข้อมูลผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2550 - 2553
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาค


ประเภทภาษี
2550
2551
อัตราเพิ่ม (%)
2552
อัตราเพิ่ม (%)
2553
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ
1,119,273.518
1,276,270.378
14.03
1,138,645.329
(10.78)
1,264,845.279
11.08
กรุงเทพ
737,994.987
827,986.052
12.19
768,959.735
(7.13)
824,319.254
7.20
จังหวัดอื่น
381,278.531
448,284.326
17.57
369,685.594
(17.53)
440,526.025
19.16

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018