เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2553 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2553 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,264,845.279
1,097,900.000
166,945.278
15.21
1,138,645.327
126,199.952
11.08
ตุลาคม
72,228.336
65,238.082
6,990.254
10.71
78,022.180
(5,793.844)
(7.43)
พฤศจิกายน
85,308.327
78,152.320
7,156.007
9.16
83,211.170
2,097.157
2.52
ธันวาคม
72,714.379
60,271.651
12,442.729
20.64
65,844.333
6,870.046
10.43
มกราคม
81,157.948
71,686.236
9,471.712
13.21
74,948.351
6,209.597
8.29
กุมภาพันธ์
71,905.881
63,343.457
8,562.424
13.52
64,025.531
7,880.350
12.31
มีนาคม
93,617.660
79,318.556
14,299.103
18.03
82,052.886
11,564.774
14.09
เมษายน
78,895.520
65,149.464
13,746.056
21.10
70,836.674
8,058.846
11.38
พฤษภาคม
238,473.268
241,391.628
(2,918.360)
(1.21)
181,920.204
56,553.064
31.09
มิถุนายน
83,663.067
67,478.960
16,184.107
23.98
124,278.355
(40,615.288)
(32.68)
กรกฎาคม
83,492.100
64,348.997
19,143.103
29.75
69,819.968
13,672.132
19.58
สิงหาคม
222,538.057
179,300.774
43,237.283
24.11
175,090.932
47,447.125
27.10
กันยายน
80,850.738
62,219.876
18,630.862
29.94
68,594.743
12,255.995
17.87

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018