เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,516,110.002
1,305,600.000
210,510.002
16.12
1,264,862.656
251,247.347
19.86
ตุลาคม
79,294.200
74,565.676
4,728.524
6.34
72,227.939
7,066.261
9.78
พฤศจิกายน
100,942.560
86,710.971
14,231.589
16.41
85,307.925
15,634.635
18.33
ธันวาคม
81,585.953
73,765.688
7,820.265
10.60
72,714.975
8,870.978
12.20
มกราคม
95,364.874
85,438.050
9,926.824
11.62
81,155.940
14,208.934
17.51
กุมภาพันธ์
90,959.938
80,024.662
10,935.277
13.66
71,906.498
19,053.440
26.50
มีนาคม
98,536.881
92,971.626
5,565.255
5.99
93,622.897
4,913.984
5.25
เมษายน
92,665.973
83,055.968
9,610.006
11.57
78,897.500
13,768.473
17.45
พฤษภาคม
325,177.271
261,448.704
63,728.567
24.38
238,464.278
86,712.993
36.36
มิถุนายน
97,453.068
84,788.841
12,664.227
14.94
83,663.078
13,789.990
16.48
กรกฎาคม
88,391.068
82,097.650
6,293.418
7.67
83,496.770
4,894.298
5.86
สิงหาคม
272,914.781
218,398.553
54,516.228
24.96
222,538.390
50,376.391
22.64
กันยายน
92,823.434
82,333.612
10,489.823
12.74
80,866.465
11,956.970
14.79

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018