เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ 2550 - 2554
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงวน25502551อัตราเพิ่ม (%)2552อัตราเพิ่ม (%)2553อัตราเพิ่ม (%)2554อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ1,119,273.5181,276,270.37814.03 1,138,645.329
(10.78)
1,264,862.65411.08 1,516,110.00219.86
รวมกรุงเทพ737,994.987827,986.05212.19 768,959.735
(7.13)
824,333.6987.20 989,508.45020.04
รวมต่างจังหวัด381,278.531448,284.32617.57 369,685.594
(17.53)
440,528.95619.16 526,601.55219.54

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018