เมนูปิด
สถิติการใช้งาน Website กรมสรรพากรปี 2552

สถิติรายเดือน ปี 2554

เดือน / ปี
รายเดือน
Page View
Unique IP
Unique Session
Totals
17,187,414
3,764,722
10,243,946
761,181
185,818
417,364
719,907
181,640
418,580
651,609
176,668
391,496
951,336
237,086
543,971
1,031,788
245,367
586,063
965,301
238,011
552,442
1,082,624
264,261
616,070
1,135,985
292,396
653,791
1,169,818
318,260
734,154
4,406,028
782,828
2,835,306
2,776,404
520,619
1,673,167
1,535,433
321,768
821,542

ข้อมูล  : สถิติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (สามารถดูรายละเอียด โดยการคลิก เข้าไปที่ Link ของแต่ละเดือน)

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021