เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2555 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือนจัดเก็บจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการสูง(ต่ำ)กว่าอัตรา (%)จัดเก็บปีที่แล้วสูง(ต่ำ)กว่าอัตรา (%)
ยอดรวม 1,617,039.512 1,624,800.000
(7,760.488)
(0.48)
1,516,267.904 100,771.608 6.65
ตุลาคม 88,813.694 86,018.839 2,794.855 3.25 79,294.200 9,519.494 12.01
พฤศจิกายน 98,360.977 100,008.300
(1,647.322)
(1.65)
100,942.560
(2,581.583)
(2.56)
ธันวาคม 91,384.938 86,271.240 5,113.698 5.93 81,585.953 9,798.985 12.01
มกราคม 99,207.420 102,188.190
(2,980.770)
(2.92)
95,364.874 3,842.546 4.03
กุมภาพันธ์ 113,422.878103,770.1589,652.7209.3090,959.93822,462.94024.70
มีนาคม 110541.187104632.875 5,908.312 5.65 98,536.75912,004.42812.18
เมษายน 105,971.369102,287.5013,683.8683.6092,665.973 13,305.39614.36
พฤษภาคม 277,685.269 342,401.716
(64,716.448)
(18.90)
325,177.271
(47,492.002)
(14.60)
มิถุนายน 152,804.069 105,318.068 47,486.001 45.09 97,453.068 55,351.001 56.80
กรกฎาคม 100,648.394 96,869.511 3,778.883 3.90 88,397.250 12,251.144 13.86
สิงหาคม 207,543.716 295,854.111
(88,310.396)
(29.85)
273,017.389
(65,473.673)
(23.98)
กันยายน 170,655.60199,179.491 71,476.110 72.07 92,872.667 77,782.933 83.75


okokokokokokokokokokokok

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018