เมนูปิด
ผลจัดเก็บรายเดือนผลจัดเก็บรายเดือน
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2557 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือนจัดเก็บจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการสูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%)จัดเก็บปีที่แล้วสูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม1,729,980.1131,890,550.000
(160,569.887)
(8.49)
1,763,987.622
(34,007.508)
(1.93)
ตุลาคม 112,331.667105,090.7077,240.9606.89106,737.2655,594.4025.24
พฤศจิกายน 118,160.778122,737.747
(4,576.969)
(3.73)
122,454.118
(4,293.340)
(3.51)
ธันวาคม 126,345.493121,680.5144,664.9793.83117,663.0098,682.4847.38
มกราคม 120,637.047128,607.044
(7,969.997)
(6.20)
124,086.222
(3,449.176)
(2.78)
กุมภาพันธ์ 115,871.105124,178.226
(8,307.120)
(6.69)
115,473.529397.5760.34
มีนาคม 112,534.627126,770.384
(14,235.757)
(11.23)
116,603.909
(4,069.282)
(3.49)
เมษายน 111,183.966 123,919.763
(12,735.797)
(10.28)
118,468.231
(7,284.265)
(6.15)
พฤษภาคม 252,500.765304,173.437
(51,672.672)
(16.99)
291,072.636
(38,571.871)
(13.25)
มิถุนายน 180,338.760186,427.893
(6,089.134)
(3.27)
164,943.12215,395.6389.33
กรกฎาคม 110,031.646118,166.531
(8,134.885)
(6.88)
104,882.3545,149.2924.91
สิงหาคม 175,652.546203,583.892
(27,931.346)
(13.72)
181,823.691
(6,171.145)
(3.39)
กันยายน 194,391.713 225,213.862
(30,822.149)
(13.69)
199,779.535
(5,387.822)
(2.70)


okokokokokokokokokokokok

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018