เมนูปิด

การสรรหาพนักงานราชการ

รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) หน่วยสอบที่ 3 - 5

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์) (วุฒิปริญญาตรี)

การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 2

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 4

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 2

ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์) ให้มารายงานตัววันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 4

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 6

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 6

 

รายละเอียดอัตราว่างของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) หน่วยสอบที่ 1 - 5 และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์) การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 1 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

***** สำหรับรายละเอียดอัตราว่างของแต่ละหน่วยงาน กรมสรรพากรจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 *****

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 1 คนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง

การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 1 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2) ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1) ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3) ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4) ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค2 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 4 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6 และหน่วยงานในสังกัด) ครั้งที่ 1/2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สังกัด กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 1 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 6 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 11 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 2

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 4 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 6 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 11

 

ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 11

 

ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2562 (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11)

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 3 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานสรรพากรภาค 11 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 1 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประมาณวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 28-09-2022