เมนูปิด
ผลจัดเก็บรายเดือนผลจัดเก็บรายเดือน
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2558(ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือนจัดเก็บจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการสูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%)จัดเก็บปีที่แล้วสูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม475,635.450491,954.685
(16,319.235)
(3.32)
477,484.569
(1,849.120)
(0.39)
ตุลาคม 111,783.897109,158.5042,625.3932.41112,333.613
(549.716)
(0.49)
พฤศจิกายน 119,154.670123,647.699
(4,493.029)
(3.63)
118,165.742988.9280.84
ธันวาคม 118,398.122 126,310.682
(7,912.560)
(6.26)
126,347.941
(7,949.819)
(6.29)
มกราคม 126,298.760132,837.800
(6,539.040)
(4.92)
120,637.273 5,661.488 4.69
กุมภาพันธ์ 111,201.732 130,724.927
(19,523.195)
(14.93)
115,871.180
(4,669.448)
(4.03)


okokokokokokokokokokokok

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018