เมนูปิด
ก.ฌ.ส.
 
 
รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม 2558
รายชื่อสมาชิก ถึงแก่กรรมระหว่างเดือนมกราคม 2558
รายชื่อสมาชิก ลาออกระหว่างเดือนมกราคม 2558
รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 2557
รายชื่อสมาชิก่ ถึงแก่กรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2557
รายชื่อสมาชิก ลาออกระหว่างเดือนธันวาคม 2557
รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ถึงแก่กรรม ลาออกระหว่างเดือนตุลาคม 2557
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิก ก.ฌ.ส. กรมสรรพากร
การชำระเงินสงเคราะห์ ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกที่มิได้สังกัดกรมสรรพากร 
 - หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคารฯ 
คู่มือ ระบบงานทะเบียน การฌาปนกิจสงเคราะห์
วันนี้..คุณสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือยัง..?
ส่งใบสมัครมาที่  e-mail : funeral@rd.go.th
ติดต่อ ก.ฌ.ส. 0-2272-9463 และ 0-2272-8363 Fax 0-2272-9571
 
..................................................................................................................................................................................
ข่าวดี.. พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิสมัครสมาชิก ก.ฌ.ส. แล้ว
..................................................................................................................................................................................
ใบสมัครสมาชิก
หนังสือขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์
แบบฟอร์มการขอรับเงินสงเคราะห์
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร
 
          
                         
                                       
..................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2021