เมนูปิด

การขอคืนเงินภาษีอากร

กรณีขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีโดยส่งเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ขอคืนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฯ ทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 ตั้งแต่ปีภาษี 2558 โดยผู้มีเงินได้ที่ได้รับคืนเงินภาษีสามารถเลือกให้ส่งเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 32 บาท โดยจะหักจากเงินภาษีที่ได้รับคืน (ต้องได้รับคืนไม่น้อยกว่าค่าบริการฝากส่ง)

กรณีขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน หากมิได้ลงลายมือชื่อแจ้งความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะยังไม่พิจารณาคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินนั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020