เมนูปิด
Untitled Document

“ร้อยเรื่องลดหย่อน� ปีภาษี 2560”

 

หมวดค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย

 

1 .ชื่อเรื่อง :� สามีมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 และภริยากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
คำถาม :�� สามีมีเงินได้จากเงินเดือนทั้งปี จำนวน 30,000 บาท และภริยามีเงินได้จากเงินเดือนทั้งปี จำนวน 120,000 บาท ภริยาทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคารและผ่อนชำระเงินกู้เพียงผู้เดียว ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ภริยาสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวเพียงผู้เดียวทั้งจำนวน �ถูกต้องหรือไม่
คำตอบ :�� ภริยาทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคารแต่เพียงผู้เดียว ภริยาสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่จริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)�

 

2.ชื่อเรื่อง :� ภริยาไม่มีเงินได้ทำสัญญากู้ยืมเงินคนเดียว สามีไม่มีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
คำถาม : ��นาง ม. ภริยาของนาย ธ. ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารเพียงคนเดียว โดยนาย ธ. มิได้เป็นผู้กู้ร่วม และนาง ม. ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปีภาษี 2559 �ต่อมาในปีภาษี 2560 นาง ม.ไม่มีเงินได้ นาย ธ. สามารถใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้หรือไม่
คำตอบ :�� นาย ธ. มิได้มีชื่อเป็นผู้กู้ร่วมกับนาง ม. จึงไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

3.ชื่อเรื่อง :� หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีชื่อผู้กู้ร่วม 2 คน �ใช้สิทธิหักลดหย่อนตามจำนวนผู้กู้
คำถาม :�� หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีชื่อผู้กู้ร่วม 2 คน จะหักลดหย่อนอย่างไร
คำตอบ :�� กรณีผู้มีเงินได้ 2 คนร่วมกันกู้ยืมเงิน ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ได้คนละกึ่งหนึ่ง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

4.ชื่อเรื่อง :� คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ทำสัญญากู้ร่วมกับบุคคลอื่น
คำถาม :�� สามีภริยาถูกต้องตามกฎหมาย และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ต่อมา หากสามีภริยาทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารร่วมกับน้องชาย (กู้รวม 3 คน) เพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยกัน จะใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอย่างไร
คำตอบ :�� สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ทำสัญญากู้ยืมร่วมกับน้องชาย (กู้รวม 3 คน) ให้ผู้มีเงินได้แต่ละคน รวมจำนวน 3 คนนั้น เฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วม (หาร 3)� รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท� ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม� เช่นจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน 120,000 บาท กู้ร่วม 3 คน จะใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยคนละ 33,333.33� บาท

 

5.ชื่อเรื่อง :� ภริยากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกับบุตร �แต่บุตรไม่มีเงินได้ ต้องใช้สิทธิหักลดหย่อนตามจำนวนผู้กู้
คำถาม :�� นาย ก. เป็นข้าราชการบำนาญและภริยาประกอบอาชีพรับราชการ ภริยาใช้สิทธิสมาชิก กบข. กู้ยืมเงินซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมตามโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของ กบข. ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกู้ร่วมกับบุตรสาว (นาย ก. ไม่ได้เกี่ยวข้องลงนามผูกพันเป็นผู้กู้ร่วมในสัญญากู้) ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. แยกยื่นรายการสำหรับเงินได้พึงประเมินต่างหากจากภริยา นาย ก. จะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภริยามาหักลดหย่อนได้หรือไม่
คำตอบ :�� นาย ก. มิได้เป็นผู้กู้ร่วมกับภริยาและบุตร รวมทั้งแยกยื่นรายการสำหรับเงินได้พึงประเมินต่างหากจากภริยา นาย ก.จึงไม่สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภริยามาหักลดหย่อนได้� ดังนั้น การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จึงต้องเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ตามส่วนของสัญญากู้ยืมเงินร่วมระหว่างภริยากับบุตร แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

6.ชื่อเรื่อง :� สามีมีเงินได้มากกว่าภริยาทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกัน โดยสามีจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าภริยา หักลดหย่อนได้คนละกึ่งหนึ่ง
คำถาม :�� สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยสามีมีเงินได้มากกว่าภริยา ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกัน สามีจึงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านมากกว่าภริยา ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการเสียภาษีต่างหากจากสามีจะมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัดส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้หรือไม
คำตอบ :�� ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

7 .ชื่อเรื่อง :� ขายบ้านระหว่างผ่อนชำระกับธนาคาร ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.งด.90/91 ปรับปรุงค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
คำถาม :�� นาย ก. กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน และนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายให้กับธนาคารมาหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในแบบ ภ.ง.ด.91 ในระหว่างการผ่อนชำระกับธนาคาร นาย ก. ขายบ้านดังกล่าวไป นาย ก. จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมปรับปรุงค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือไม่
คำตอบ :�� ขณะที่นาย ก. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามมาตรา 47(1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร� ดังนั้น เมื่อนาย ก. ขายบ้านดังกล่าวไป จึงไม่มีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอีกต่อไป และไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมปรับปรุงค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแต่อย่างใด

 

8 .ชื่อเรื่อง :� การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กรณีผู้ที่กู้ร่วมถึงแก่กรรม
คำถาม :�� ดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออาคารที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับผู้อื่น ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 ผู้กู้ร่วมถึงแก่กรรม ผู้กู้ร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่จะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาลดหย่อนทั้งจำนวนได้หรือไม
คำตอบ :�� ผู้กู้ร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่จะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจำนวนไม่ได้ แต่ให้เฉลี่ยค่าลดหย่อนและยกเว้นเงินได้ตามส่วนจำนวนของผู้กู้ร่วมทุกคนโดยการเฉลี่ยภาษีตามส่วนจำนวนผู้กู้ร่วม

 

9 .ชื่อเรื่อง :� ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาเพื่อปรับปรุงบ้านหักลดหย่อนไม่ได้
คำถาม :�� การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือเพื่อซื้อบ้านที่ต้องปรับปรุงก่อนเข้าอยู่อาศัย โดยเบิกเงินไปก่อนในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ส่วนค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่จ่ายตามงวดของงานที่แล้วเสร็จ สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
คำตอบ :� การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือเพื่อซื้อบ้านที่ต้องปรับปรุงก่อนเข้าอยู่อาศัย โดยเบิกเงินไปก่อนในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน หากมีการจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือมีการจำนองบ้านที่ซื้อที่ต้องปรับปรุงก่อนเข้าอยู่อาศัยเป็นการประกันการกู้ยืมเงินนั้นด้วย กรณีนี้มีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร�� ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาเพื่อปรับปรุงบ้านซึ่งมีการจ่ายเงินตามงวดของงานที่ทำเสร็จ กรณีนี้ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยจากการกู้ยืมมาหักลดหย่อนภาษี

 

10 .ชื่อเรื่อง :� ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านหลังเดิมหักลดหย่อนไม่ได้
คำถาม :�� การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านและที่ดินโดยจำนองไว้กับธนาคาร ต่อมาขอกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินและบ้านหลังเดิม การกู้ยืมเงินครั้งหลังสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้หรือไม่
คำตอบ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินโดยจำนองไว้กับธนาคารมีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร� ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านหลังเดิมนั้นไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อน ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

11 .ชื่อเรื่อง :� ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของผู้อื่นสามารถนำมาหักลดหย่อนได้
คำถาม :�� นาง ก ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของนาย ข (บิดา) โดยนาย ข ให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินดังกล่าว นาง ก กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการก่อสร้าง โดยได้จำนองที่ดินและอาคารเป็นประกันการกู้ยืมและอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว นาง ก สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างอาคารอยู่อาศัยบนที่ดินของบิดามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
คำตอบ�� การที่นาย ข ยินยอมให้นาง ก ปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของตนเองถือเป็นการอนุญาตให้ใช้สอยครอบครองที่ดิน สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงโอนไปยังนาง ก นับแต่วันที่ส่งมอบการครอบครอง เมื่อนาง ก ได้จำนองอาคารพร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืม และใช้อาคารที่ปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่อตามหลักฐานทะเบียนราษฎร นาง ก สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

12 .ชื่อเรื่อง :� แปลงหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระ
คำถาม :�� นาย ส. กู้เงินซื้อบ้านจากธนาคาร ข. จำนวน 1,000,000 บาท และมีหนี้สินอื่นอีก 500,000 บาท นาย ส. มากู้เงินจากธนาคาร ก. จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ดังกล่าว นาย ส. มีสิทธินำดอกเบี้ย เงินกู้ยืมของธนาคาร ข. มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม
คำตอบ�� นาย ส. กู้ยืมเงินจากธนาคาร ก. จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อใช้หนี้เงินกู้ยืมให้แก่ธนาคาร ข. ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน จำนวน 1,000,000 บาท และหนี้สินอื่นอีก 500,000 บาท นาย ส. มีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉพาะในส่วนของเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน แต่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระกับธนาคาร ข. มาหักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้� เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

13 .ชื่อเรื่อง :� สามีภริยากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกับบุตร ซึ่งบุตรไม่มีเงินได้ ให้หักลดหย่อนเฉลี่ยดอกเบี้ยเป็น 3 ส่วน
คำถาม :�� สามีภริยากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกับบุตร โดยต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอย่างไร
คำตอบ�� สามีภริยากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกับบุตร โดยต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม โดยเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็น 3 ส่วน

 

14 .ชื่อเรื่อง :� จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ หักลดหย่อนได้
คำถาม :�� ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากสหกรณ์ออมทรัพย์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำตอบ��� ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ หักลดหย่อนภาษีได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

15 .ชื่อเรื่อง :� จ่ายดอกเบี้ยชำระค่าซื้อรถยนต์ หักลดหย่อนไม่ได้
คำถาม :�� จ่ายดอกเบี้ยค่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระ จะนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ มีหลักฐานการจ่ายชำระทุกเดือน
คำตอบ��� ดอกเบี้ยชำระค่าซื้อรถยนต์ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษี กฎหมายตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้หักลดหย่อนได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

 

16 .ชื่อเรื่อง :� จ่ายชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) หักลดหย่อนไม่ได้
คำถาม :�� จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) จะนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ มีหลักฐานการจ่ายชำระทุกเดือน
คำตอบ��� การชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษี กฎหมายตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้หักลดหย่อนได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021