เมนูปิด
Untitled Document

“ร้อยเรื่องลดหย่อน� ปีภาษี 2560”

 

หมวดค่าลดหย่อนน้ำท่วม

 

1 .ชื่อเรื่อง :� บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หักค่าลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค
คำถาม :�� นาย ก. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560� ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาคมีหลักเกณฑ์อย่างไร
คำตอบ :� ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ได้บริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่า โดย
��������� 1. เป็นการบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคที่เป็น
�������������� - ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
�������������� - ตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ
��������� ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ต้องการเป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร� เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น
��������� 2. ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายดังนี้
�������������� - บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน และใช้สำหรับการหักลดหย่อนของปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
������������ 3. หลักฐานการรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
�������������� - หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยอาจระบุช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย
�������������� - หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอน และผู้รับโอนได้

 

2 �.ชื่อเรื่อง :� การหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้าน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้
คำถาม :�� นาย ข. ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้าน จากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
คำตอบ : ลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
���������� กรณีซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
������������� ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งได้รับ ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 �และ วันที่ 5 กรกฎาคม – 31� ธันวาคม 2560� และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องมีการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
��������� ตัวอย่างเช่น
��������� (1) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าสีทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม และค่าแรงในการซ่อมแซม
��������� (2) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือห้องชุด เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ built-in
���� �����(3) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขตอาคาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง�����������

 

3� ชื่อเรื่อง :� การหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต
คำถาม :�� นาย ค. ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์� จากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถยนต์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
คำตอบ : ลดหย่อนภาษีค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
���������� กรณีซ่อมแซมรถ
������������� ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 2560� และ วันที่ 5 กรกฎาคม – 31� ธันวาคม 2560� และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องมีการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
��������� ตัวอย่างเช่น
��������� ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์ ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่งเสียหายจากการถูกน้ำท่วม โดยรถนั้นจะต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
��������� ทั้งนี้ ค่าซ่อมแซมบ้านและค่าซ่อมแซมรถดังกล่าวที่จ่ายในปี 2560 ให้ใช้สำหรับการคำนวณเสียภาษีเพื่อ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ผู้เสียภาษีเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีด้วย

 

4� .ชื่อเรื่อง :� ค่าซ่อมแซมบ้านหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายแต่ไม่เกิน� 100,000 บาท����
คำถาม :�� นาย ค. ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านให้แก่ นาย ง� เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2560� ให้แก่นาย บ.� ไม่มีหลักฐานใบเสร็จ จะหักลดหย่อนได้หรือไม่�
คำตอบ :� นาย ค. สามารถลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้านได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. �ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2560 �และ วันที่ 5 กรกฎาคม – 31� ธันวาคม 2560 �และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย

������������� 2 ��ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่น
������������� 3 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทุกแห่งเข้าด้วยกัน
������������ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่แสดงชื่อพร้อมที่อยู่และลายมือชื่อของผู้รับเงิน ชื่อของผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย หรือ หลักฐานอื่นที่พิสูจน์หรือแสดงได้ว่าผู้มีเงินได้ได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น �

 

5� .ชื่อเรื่อง : �ค่าซ่อมแซมรถยนต์หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายแต่ไม่เกิน� 30,000 บาท����
คำถาม :�� นาย ช. ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่ นาย ง� เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2560� ให้แก่นาย ฌ.� ไม่มีหลักฐานใบเสร็จ จะหักลดหย่อนได้หรือไม่�
คำตอบ :� นาย ช. สามารถลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถยนต์ได้หากได้มีการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ��และ วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง �31� ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท �มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. รถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้นเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 2560 �และ วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่� 31� ธันวาคม 2560

���� 2 �ผู้มีเงินได้ได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าซื้อรถยนต์นั้น
����� 3� �ในกรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกัน
������������������ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่แสดงชื่อพร้อมที่อยู่และลายมือชื่อของผู้รับเงิน ชื่อของผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย หรือ หลักฐานอื่นที่พิสูจน์หรือแสดงได้ว่าผู้มีเงินได้ได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น�

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021