เมนูปิด

หนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.รอ.01คำขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษPDF | ZIP
2.รอ.04คำขอใบแทนหนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษPDF | ZIP
3.-ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายPDF | ZIP
4.-ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลPDF | ZIP
5.-ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฏากรในประเทศไทยPDF | ZIP
6.-ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มPDF | ZIP
7.-ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทยPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020