เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

ภ.ง.ด. 90

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปPDF | ZIP
2.

ภ.ง.ด. 91

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวPDF | ZIP
3.

ภ.ง.ด. 93

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีPDF | ZIP
4.

ภ.ง.ด. 94

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
5ภ.ง.ด. 95แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาPDF | ZIP

 

 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ดาวน์โหลด

1.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

PDF | ZIP

2.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

PDF | ZIP

3.

-

ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, 91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ

PDF | ZIP

4.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี

PDF | ZIP

5.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษี

PDF | ZIP

6.

-

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติม ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91

PDF | ZIP

7.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

PDF | ZIP

8.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

PDF | ZIP

9.

-

ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน

PDF | ZIP

10.

-

ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน

PDF | ZIP

11.

-

ใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

PDF | ZIP

12.

-

ใบแนบแสดงรายละเอียดที่ตั้งของสถานประกอบการ กรณีผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง

PDF | ZIP

13.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP

14.

ล.ย.04-1

หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ

PDF | ZIP

15.

-

ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)

PDF | ZIP

16.

-

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติม ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

17.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษี

PDF | ZIP

18.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

19.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-12-2023