เมนูปิด

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ป.70แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
PDF | ZIP
2.ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทานPDF | ZIP
3.ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ
(Joint Operating agreement)
PDF | ZIP
4.ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8
รายละเอียดค่าภาคหลวงPDF | ZIP
5.ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
PDF | ZIP
6.ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
PDF | ZIP
7.ภ.ง.ป.73 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรPDF | ZIP
8.ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร
PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2024