เมนูปิด

1.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2565

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
2. 

-

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat

ปรับปรุงล่าสุด: 29-06-2022