เมนูปิด
เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 23 มีนาคม 2564 [เอกสารชุดที่ 1] [เอกสารชุดที่ 2]

คำแนะนำการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
     1.1 เข้าสู่ระบบทดสอบการลงทะเบียนนำส่งข้อมูล ที่ URL : https://epayuat.rd.go.th (ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564)
     1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ โดยเลือกเมนู ลงทะเบียน และเลือกเมนู ผู้ส่งข้อมูล
     1.3 กรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย
           1.3.1 ข้อมูลนิติบุคคล
           1.3.2 อัปโหลดเอกสารประกอบคำร้องขอลงทะเบียน
           1.3.3 เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการนำส่งเป็น "นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย"
           1.3.4 อัปโหลดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA Provider) ที่ได้รับการรับรองจาก Thailand NRCA)
            เอกสารประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยใบรับรองฯ จากผู้ให้บริการภายนอก
           1.3.5 ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานระบบ
     1.4 ส่งเอกสารประกอบคำร้องขอลงทะเบียนฉบับจริงให้กรมสรรพากร โดยทำหนังสือนำส่งเอกสาร ถึงผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และนำส่งที่ เลขที่ 90 พลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
     1.5 กรมสรรพากรตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
     1.6 ผู้ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนและสร้างรหัสผ่าน ผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ในอีเมล

2. ข้อกำหนดการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย
     2.1 กำหนดให้ผู้นำส่งข้อมูลจัดทำข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วย [รูปแบบข้อมูล (Format)] ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยจัดทำข้อมูลเป็นรายปี (Format) ที่กรมสรรพากรกำหนด
     2.2 ระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป ภายในเวลาไม่เกิน 22.00 น.

3. วิธีการนำส่งข้อมูล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด โดยกำหนดชื่อไฟล์ ดังนี้

INL-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.txt

     INL หมายถึง ตัวย่อข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย
     XXXXXXXXXXXXX หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้นำส่งข้อมูล
     ddmmyyyy หมายถึง วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่นำส่งข้อมูล

4. ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ให้ผู้นำส่งข้อมูลตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพากร ที่ Folder : Status\ปีเดือนวันที่วางไฟล์\ ทุกครั้ง ตามวันที่ได้นำส่งไฟล์ข้อมูล
     4.1 กรณีข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format) ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะของการนำเข้าข้อมูลสำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
          INL-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy_จำนวนรายการที่ load สำเร็จ.LoadCompleted
          ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INL-0199999999999_02012564_350000.LoadCompleted
     4.2 กรณีข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format) หากพบว่ามีรายการผิดพลาดระบบจะไม่ทำการนำเข้าข้อมูลของไฟล์นั้นทั้งหมด และสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะของการนำเข้าข้อมูลไม่สำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
          INL-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.LoadFailed.txt
          ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INL-0199999999999_25012563.LoadFailed.txt
          ตัวอย่างแสดงรายละเอียดความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ข้อมูล ดังนี้
- ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
- ข้อมูล NID ไม่ครบ 13 หลัก รายการที่ 75 และ 76
- วันเดือนปีที่ชำระ รูปแบบไม่ถูกต้อง รายการที่ 208
- รายการจำนวนเงิน มีเครื่องหมาย comma (,)
- Unicode ไม่เป็น UTF8

5. การนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ** กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือยกเลิก เกินระยะเวลาที่กำหนด **
     5.1 ให้ผู้นำส่งข้อมูลจัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย และไฟล์ข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ดังนี้
          1) จัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ตามโครงสร้าง ที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้
     ตารางรายละเอียดไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย

ลำดับที่

รายการ

หมายเหตุ

บรรทัดที่ 1เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ให้กู้|
คำนำหน้าชื่อผู้ให้กู้|ชื่อผู้ให้กู้
คั่นระหว่างรายการด้วยเครื่องหมาย "|"
จำนวนข้อมูลระบุตัวเลข โดยไม่ต้องใส่ comma (,)
บรรทัดที่ 2Insert|จำนวนข้อมูล
บรรทัดที่ 3Delete|จำนวนข้อมูล


ตัวอย่างข้อมูล
0100544007XXX|บริษัท|ABC จำกัด
Insert|1556
Delete|0
ตั้งชื่อไฟล์ เป็น UpdateINL_วันเดือนปี(พ.ศ.) ที่นำส่งไฟล์.txt
ตัวอย่างชื่อไฟล์ UpdateINL_25012563.txt และกำหนดชนิดของไฟล์เป็น UTF-8
          2) จัดทำข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และกำหนด ชื่อไฟล์ ตามข้อ 3. ให้เป็นวันเดือนปี (พ.ศ.) ปัจจุบันเดียวกันกับไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่ที่อาศัย และให้นำส่งไฟล์คำขอและไฟล์ข้อมูลพร้อมกันทั้ง 2 ไฟล์
ตัวอย่างข้อมูล

*** ติดต่อสอบถาม ***
1.การลงทะเบียน-วิธีการส่งไฟล์ข้อมูล โทร. 0 2272 8770 , 0 272 8845 email : it.epay@rd.go.th
เอกสารประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยใบรับรองฯ จากผู้ให้บริการภายนอก
2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูล (รูปแบบข้อมูล (Format)) โทร. 0 2272 8726 email : itp.it@rd.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 01-10-2021