เมนูปิด

แนะนำบริการระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์

กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์ ทดแทนระบบเดิมที่ยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบข้อมูล Format 1.0 โดยระบบใหม่ยื่นด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์ มีวิธีการนำส่งข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนไป

ซึ่งผู้เสียภาษีอากรสามารถเลือกวิธีการฝากไฟล์ข้อมูลใบแนบรายการไว้ในระบบของกรมสรรพากร และระบบจะสร้างหน้าแบบฯ เพื่อให้นำไปยื่นชำระภาษี ณ หน่วยรับชำระ โดยไม่ต้องแนบแผ่นสื่อ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบข้อมูลใหม่เป็น Format 2.0 เพื่อเป็นมาตรฐานรองรับการยื่นแบบด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีความประสงค์จะยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยวิธีการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

การลงทะเบียนขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ผู้เสียภาษีอากรลงทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และพิมพ์ข้อมูลลงทะเบียน

 • โดยคลิกเลือกหัวข้อ > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์ > ลงทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

สถานที่ยื่นหลักฐานการลงทะเบียน (เฉพาะรายใหม่)

ผู้เสียภาษีอากรยื่นหลักฐานการลงทะเบียน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของสถานประกอบการ สำหรับรายที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ (LTO) ยื่น ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ภูมิลำเนาของสถานประกอบการ

หลักฐานการลงทะเบียน ประกอบด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

 • เอกสารสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • หนังสือข้อตกลงการใช้งาน (เอกสารที่พิมพ์จากระบบ) พร้อมลงนาม

 • ข้อมูลการลงทะเบียน (เอกสารที่พิมพ์จากระบบ) พร้อมลงนาม

หมายเหตุ : ผู้เสียภาษีอากรที่ลงทะเบียนระบุเป็นยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) หรือยื่นแบบด้วยสื่อฯ (ส.ส.01) ไม่ต้องนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรอีก

การได้รับหลักฐาน/เอกสารจากกรมสรรพากร

 • กรมฯ ส่งอีเมลตอบรับการลงทะเบียน

 • กรมฯ ส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจเอกสาร (เฉพาะรายใหม่)

 • กรมฯ ส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียน พร้อมข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมกัน

การให้บริการ

บริการระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์ มีให้เลือก 3 โปรแกรม ดังนี้

บริการรับยื่นแบบทุกแบบของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่

สถานที่ยื่นแบบ

กรุงเทพมหานคร

ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสำนักงานตั้งอยู่

จังหวัดอื่น

ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสำนักงานตั้งอยู่

 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก พิเศษ, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.3ก และ ภ.ง.ด.53 ที่ได้จากการฝากไฟล์ไว้ในระบบของกรมสรรพากร โดยไม่ต้องแนบใบแนบรายการที่เป็นกระดาษนำส่งกรมสรรพากร แต่หากจะพิมพ์เก็บไว้เป็นสำเนาก็สามารถพิมพ์ใบแนบได้จากโปรแกรมของกรมสรรพากร
 • หรือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก พิเศษ, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.3ก และ ภ.ง.ด.53 ที่ได้จากการฝากไฟล์ไว้ในระบบของกรมสรรพากร พร้อมแผ่นสื่อซีดีรอม (CD ROM) กรณีไม่เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากร (Offline Mode) โดยไม่ต้องแนบใบแนบรายการที่เป็นกระดาษนำส่งกรมสรรพากร แต่หากจะพิมพ์เก็บไว้เป็นสำเนาก็สามารถพิมพ์ใบแนบได้จากโปรแกรมของกรมสรรพากร สื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ยื่นพร้อมแบบแสดงรายการ จะบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม (CD ROM) โดยปิดแถบชื่อ (Label) บนกล่องซีดีรอม ซึ่งบรรจุในซองปิดผนึกให้เรียบร้อย และปิดแถบชื่อ (Label) บนซองที่บรรจุแผ่นสื่อฯ พร้อมแนบสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

การชำระภาษี

ชำระด้วยเงินสด หรือ ชำระด้วยเช็ค หรือ บัตร TAX SMART CARD

 

ปรับปรุงล่าสุด: 25-11-2022